بازدید مدیران و کارشناسان شرکت فولاد خوزستان و شرکت فرانکو از شرکت NHI

1396/2/16
تیم مدیران و کارشناسان شرکت فولاد خوزستان به همراه نمایندگان شرکت فرانکو جهت بازدید از مراحل ساخت باکتویل و همچنین پروژه های در حال بهره برداری شرکت NHI از تاریخ 3/2/96 در کشور چین می باشند.
در طول این مدت بازدیدهایی از دو دستگاه باکتویل مشابه بازدید شد ودر حال حاضر نمایندگان در کارخانه شرکت NHI مشغول بازدید از مراحل ساخت باکتویل شرکت فولاد خوزستان می باشند تا از نزدیک تمامی مراحل ساخت را ملاحظه و نسبت به ارایه نقطه نظر های احتمالی اقدام و در ادامه ی ساخت مد نظر واقع گردد.