بازدید معاونین و رئوسای بانک صادرات

1395/3/12 در تاریخ 95/3/9معاونین و رئوسای سرپرستی بانک صادرات استان اصفهان از شرکت فرانکو بازدید بعمل آوردند .

  در این بازدید که توسط معاونین ارزی ، تسهیلاتی و بازاریابی – رئیس حوزه و همچنین ریاست شعبه و ریاست ارزی شعبه انجام پذیرفت ضمن معرفی فعالیتهای شرکت فرانکو و توانایی های شرکت توسط مدیر عامل ، درخصوص بسط روابط و همکاری های هرچه بیشتر بحث و تبادل نظر شد . در این جلسه شرکت فرانکو بعنوان یکی از مشتریان خوشنام بانک صادرات معرفی گردید