برگزیده شدن فرانکو در ELECRAMA

1396/12/22
شرکت فرانکو بعنوان یکی از شرکتهای فعال در نمایشگاه ELECRAMA 2018 هندوستان انتخاب شد