تحویل اقلام شرکت فولاد هرمزگان

1396/4/4 در تاریخ 96/3/31محموله قطعات یدکی ترانسفورماتورهای قدرت شرکت فولاد هرمزگان از شرکت ایران ترانسفو دریافت شد و در تاریخ 96/4/1 در انبار کارفرما تخلیه گردید .