تحویل کارتهای الکترونیکی به کارفرما

1396/4/27 کارتهای الکترونیکی مربوط به سیستم حفاظت وکنترل نیروگاه چهلستون اصفهان در تاریخ 96/4/20تحویل شرکت مپنا ( کارفرما ) گردید .