تحویل CT های شرکت فولاد خوزستان

1396/5/31 پس از انجام موفقیت آمیز تستهای کارخانه ای با حضور نمایندگان کارفرما و شرکت فرانکو در مورخ 96/3/24، ترانسفورماتورهای جریان 72/5کیلو ولت ساخت شرکت نیرو ترانس در تاریخ 96/5/19تحویل کارفرما ( شرکت فولاد خوزستان ) گردید .