خاتمه یافته پارت سوم

خاتمه یافته پارت سوم

نام پروژه

نام کارفرما

شروع قرارداد

خاتمه قرارداد

50 دستگاه کلید قدرت 132 و 230 کیلو ولت (MC)

شرکت برق منطقه ای خوزستان

1387

1389

رله های دیفرانسیل ساخت شرکت زیمنس

شرکت برق منطقه ای مازندران

1388

1389

رله های جریان ساخت شرکت زیمنس

شرکت برق منطقه ای مازندران

1388

1389

خرید برقگیر های 11و33 کیلو ولت شمارنده های مربوط

شرکت برق منطقه ای خوزستان

1388

1389

راکتورهای KV400 بیرجند(MC)

شرکت برق منطقه ای خراسان

1388

1389

91 دستگاه رله دیستانس، دیفرانسیل،جریان و ولتاژی ساخت شرکت زیمنس(MC)

شرکت برق منطقه ای خراسان

1388

1389

الکترو موتورهای زیمنس

شرکت مدیریت تولید برق کردستان

1389

1389

10 دستگاه رله حفاظتی

شرکت برق منطقه ای کرمان

1389

1389

123 دستگاه رله حفاظتی ساخت شرکت زیمنس (MC)

شرکت برق منطقه ای تهران

1387

1388

رله های تریپ،لاک اوت و کمکی ساخت شرکت زیمنس

شرکت صنایع برق زنگان پارس

1388

1388

رله های  Restricted Earth Fault ساخت شرکت زیمنس

شرکت برق منطقه ای فارس

1388

1388

تجهیزات جانبی راکتورهای 33 کیلو ولت (MC)

شرکت فولاد خوزستان

1388

1388