سکسیونرهای شرکت COET

1396/8/2 سکسیونرهای ساخت شرکت COET ایتالیا در تاریخ 96/7/23 تحویل کارفرما ( شرکت فولاد هرمزگان ) گردید و مورد تائید قرار گرفت .