نمایندگی شرکت های LDW و COET

1394/11/6
نمایندگی شرکتهای( LDW (AEG آلمان و COET ایتالیا به شرکت فرانکو اعطا شد و شرکت

فرانکو بعنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکتهای مذکور به صنایع ایران معرفی شد . شایان ذکر است شرکتهای مذکور دارای رفرنس های فروش متعدد در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند .