پروژه ریکلایمر فولاد خوزستان

1394/11/6

ریکلایمر شرکت فولاد خوزستان ( Bridge Type ) پس از تحویل به سایت توسط پیمانکار ، نصب گردید و در

روز پنجشنبه مورخ 1/11/94 سیستم برقرار شد . دستگاه ریکلایمر حداکثر تا تاریخ 12/11/94 راه اندازی و مشغول بکار می شود .