پروژه های خاتمه یافته پارت 2

پروژه های خاتمه یافته پارت 2

ردیفنام پروژهنام کارفرماشروع قراردادخاتمه قرارداد
29تجهیزات ترانسفورماتور ساخت شرکت ایران ترانسفوفولاد هرمزگان13951395
30گیربکس ساخت شرکت SEWایران اسپیرال13951395
31کلید VD4 ساخت شرکت ABB ایتالیافولاد خوزستان13951395
32رله ساخت شرکت ALSTOM فرانسهنیروگاه چهلستون13951395
33تامین سکسیونرهای 36 کیلوولت ساخت شرکت COET ایتالیافولاد مبارکه13941395
34الکترو موتور ساخت شرکت DEMAGفولاد خوزستان13941394
35موتور ساخت شرکت SEW و پمپ کفکشفولاد هرمزگان13941394
36تامین سکسیونرهای 36 کیلو ولت ساخت شرکت COET ایتالیافولاد هرمزگان13941394
37رله های حفاظتی ساخت شرکت SCHNEIDER فرانسهفولاد خوزستان13941394
38کلیدهای فشار متوسط VD4 ساخت شرکت ABB ایتالیافولاد خوزستان13941394
39استکر ریکلایمر انباشت برداشت ساخت شرکت NHI چینفولاد خوزستان13911394
40رله های ساخت شرکت XUSHEN CHINAفولاد خوزستان13941394
41لوله های آلیاژی درزدارفولاد خراسان13931394
42پمپ ALLWEILERفولاد خوزستان13931394
43لوله های SCH40،کربن استیل مانسیمان،شیرآلاتشرکت کک سازی زرند13921392