پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

سپاس بیکران خداوند حکیم را که توفیق خدمتگزاری در شرکت فرانکو اسپادان را به بنده اعطا نمود. اینجانب ، رويکرد مشتري مداري را به عنوان راهبـرد اصلـی براي خود برگزيده و براي تحقق آن از تمامي ابزارها و امکانات در دسترس استفاده خواهم نمود. انجام اين مأموريت در گرو قبول مسئوليت و حسن اجراي تكاليف توسط كليه همكاران در مجموعه است ، ايجاد محيط پويا براي همكاران ، استفاده از تمامي ظرفيت هــاي موجــودبـراي پيشبـرد اهداف شرکت ، قانون گرايي ،حفظ اسرار مشتريان، تقويت سیستمهای كنترلي و نظارتي اعمال نگرش ، اعمال نگرش علمي و مـهنـدسـی ،بــازاريـابـــي هــدفـمـنـد و مـبتـنـي بــر تعـامـل صحيـــح بـــا مشتريان از مهم ترين برنامه هاي كاري اين شرکت می باشد و بي ترديد تكريم و احترام در قالب ارائه خدمات مورد نیاز کارفرمایان و انجام فعالیتها در راستای خواسته های آنان از اهداف ما است . جهت حصول این مهم ، استفاده از پتانسیل ها ، مزیت های نسبی و فرصتهای موجود در کشور و منطقه در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره مندی از سرمایه های انسانی و همکاری با همکاران متخصص و دلسوز به آبادانی کشور ، به اهداف راهبردی و انجام مأموریت های تعیین شده دست یابیم و برای ارتقاء جایگاه این مجموعه ، به صورت خلاقانه ، راهبردهای مناسبی را طرح ریزی نموده تا با اجرای آن ها ، ضمن ایفای نقش مؤثر در صنعت کشور ، جایگاه خود را بعنوان یکی از شرکتهای موفق در بخش مهندسی و تامین تجهیزات بدست آوریم.
افتخار ما تسلط به امور مهندسی ، قوانین بازرگانی و گمرکی ، صداقت ، امانت داری و حفظ اسرار تجاری مشتریان، تسریع در انجام امور و رضایت کارفرمایان محترم می باشد.

با تقدیم احترام

فرزاد شرکت قناد