گیربکسهای شرکت Demag

1394/11/6
گیربکسهای ساخت شرکت Demag آلمان تحویل کارفرما ( شرکت فولاد خوزستان ) گردید و

مورد تائید قرار گرفت .