تامین و تحویل فیوزهای فشار متوسط

1399/4/24 فیوزهای فشار متوسط ساخت شرکت SIBA آلمان که در خرداد ماه 1399 به شرکت فرانکو ابلاغ شده بود در تیر ماه 1399 تامین و تحویل کارفرما گردید .