تحویل دستگاه ترانسفورماتور

تعداد 3 دستگاه ترانسفورماتور جریان فشار متوسط مدل AM12-B و 12 دستگاه ترانسفورماتور فشار ضعیف مدل AL1 تامین و در تاریخ 2/12/99 تحویل کارفرما گردید