تحویل اتصال برقگیر به کارفرما

تعداد 30 عدد اتصال برقگیر 230 ( T-connector ) تامین و در تاریخ 7/11/99 تحویل کارفرما گردید .