تحویل 80 قطعه رله FINDER

تعداد 80 قطعه رله طراحی شده شرکت ایتالیا FINDERدر تاریخ 10/03/1400 تحویل کارفرما شد.